INFORMACJE O GIMNAZJUM

Kilka słów o szkole

INFORMACJE WSTĘPNE
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. Od początku istnienia placówki funkcję dyrektora pełni p. Mariusz Kubś. Aktualnie szkoła liczy 115 uczniów, którzy uczą się w 7 oddziałach klasowych. Dysponujemy przyjazną uczniowi i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli oraz 16 pracowników obsługi.

EDUKACJA
Nasza szkoła oferuje realizację podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz dostępnych środków dydaktycznych. Rzetelnie przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego oraz do nauki w szkołach średnich, wyposażając młodych ludzi w kompetencje kluczowe dla dalszej kariery. Dowodem są na to bardzo dobre wyniki, jakie otrzymują nasi uczniowie kończący ten etap edukacyjny oraz bardzo wysoki procent absolwentów zasilających szeregi najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Koninie i nie tylko. Odnosimy sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Mamy na swoim koncie laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych (z matematyki, języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki) i literackich. Zdobywamy trofea na turniejach i zawodach sportowych na poziomie województwa, zarówno w sportach drużynowych, jak i indywidualnych.

BAZA
W budynku gimnazjum znajdują się, oprócz sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią oraz świetlica. Aktualnie szkoła organizuje pracownie przedmiotowe (biologiczno – chemiczną, matematyczną, fizyczną, historyczno – geograficzną, artystyczną, języka polskiego oraz pracownie językowe: j. angielskiego i j. niemieckiego). Ponadto do dyspozycji uczniów są: stołówka, sala gimnastyczna z siłownią i salą aerobową, kompleks boisk tartanowych do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz bieżnia i skocznia w dal. Szkoła jest bezpieczna dla ucznia – posiada monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku, który wspomaga pracę nauczycieli dyżurujących podczas przerw między lekcjami.

ROZWIĄZANIA NOWATORSKIE I INNOWACYJNE
Starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, pragniemy dawać naszym podopiecznym możliwość wielokierunkowego rozwoju. Stąd inicjatywa utworzenia oddziałów kierunkowych, dających młodzieży możliwość rozwijania różnych talentów i zainteresowań. Od 1 września 2013 r. działa u nas oddział sportowy, w którym uczniowie realizują sportowe pasje. 1 września 2015 r. powstała klasa filmowa, oferująca uczniom pogłębienie wiedzy z zakresu historii i teorii kina oraz stwarzająca możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie produkcji filmowej. W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonował w gimnazjum oddział integracyjny, dający szansę wspólnej edukacji młodzieży pełnosprawnej z rówieśnikami niepełnosprawnymi.

W przyszłości zamierzamy utworzyć klasę językową, oferującą naukę trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego. Od września 2015 r. działa kółko języka rosyjskiego. Nowatorskim rozwiązaniem jest wprowadzenie w 2015 r. do naszego gimnazjum edukacji prawnej. Uczniowie wszystkich klas podczas zajęć z prawnikami z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny prawa, co – mamy nadzieję – przyczyni się do wzrostu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

WOLONTARIAT
Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie udziela się charytatywnie. Praca w wolontariacie otwiera uczniów na innych, uwrażliwia na problemy drugiego człowieka i potrzeby zwierząt oraz kształtuje osobowość.

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
Uczniowie uzdolnieni muzycznie rozwijają swoje talenty w zespole wokalnym, uświetniającym swoimi występami różne uroczystości szkolne i pozaszkolne.

W naszym gimnazjum przez wiele lat działały również zespoły redakcyjne, których zadaniem było przyglądanie się rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, przedstawianie faktów, jak też dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na łamach szkolnej prasy. Owoce ich pracy to liczne numery gazetek szkolnych „Gimnazjon” i „Boso przez szkołę”, zasilające zasoby biblioteki gimnazjum.

Od wielu lat organizujemy przedstawienia profilaktyczne, koncerty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzamy lokalne redakcje, galerie sztuki, muzea, kina i teatry. Wyjeżdżamy na wycieczki krajowe i zagraniczne. Utrzymujemy kontakty ze środowiskiem akademickim – uczestniczyliśmy w zajęciach ze studentami UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu. Współpracujemy też z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, dzięki której możliwa jest realizacja edukacji prawnej w szkole, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz z innymi instytucjami wspierającymi nas w pracy dydaktycznej.

Pomagamy uczniom szczególnie uzdolnionym, stwarzając optymalne warunki do rozwoju ich talentów i pasji. Uczniowie realizują indywidualny tok nauki według indywidualnych programów nauki z przedmiotów, z których poziom wiedzy i umiejętności wykraczają poza ramy podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego.

WSPARCIE
Placówka oferuje również pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz mającymi problemy z zachowaniem. W ramach pomocy organizowane są liczne zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i socjoterapeutyczne. Od 2003 r. zatrudniamy w pełnym wymiarze pedagoga szkolnego, a od kilku lat młodzież ma też opiekę logopedyczną. Ponadto współpracujemy ściśle ze specjalistami z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koninie.

IMPREZY I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Gimnazjum w Starym Mieście jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, które co roku integrują rodziców, uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i samorządowców z terenu całej gminy. Należą do nich: wymiana młodzieży w ramach współpracy polsko – niemieckiej, Gminny Sprawdzian Ortograficzny „Gżegżółka”, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „Follow the music”, Dzień Nauki – Dzień Patrona oraz kiermasz przedświąteczny.

Mając na uwadze liczne zadania, jakie spoczywają na szkole publicznej z zakresu edukacji, wychowania i opieki, i chcąc zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów, współpracujemy na bieżąco z licznymi organizacjami i instytucjami, w tym m.in. z Komendą Miejską Policji w Koninie, Amnesty International, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Sądem Rejonowym w Koninie oraz lokalnymi mediami.

ATMOSFERA
Życzliwość nauczycieli, otwartych na wyzwania edukacji XXI wieku, przyjazny uczniowi personel obsługi administracyjno – gospodarczej, nowoczesne zarządzanie szkołą sprawiają, że Gimnazjum w Starym Mieście spełnia oczekiwania i aspiracje uczniów oraz ich rodziców. Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów buduje atmosferę sprzyjającą uczeniu się oraz nawiązywaniu bliskich relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Skip to content