1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

Kilka słów o szkole

INFORMACJE WSTĘPNE
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. Od początku istnienia placówki funkcję dyrektora pełni p. Mariusz Kubś. Aktualnie szkoła liczy 115 uczniów, którzy uczą się w 7 oddziałach klasowych. Dysponujemy przyjazną uczniowi i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli oraz 16 pracowników obsługi.

EDUKACJA
Nasza szkoła oferuje realizację podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz dostępnych środków dydaktycznych. Rzetelnie przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego oraz do nauki w szkołach średnich, wyposażając młodych ludzi w kompetencje kluczowe dla dalszej kariery. Dowodem są na to bardzo dobre wyniki, jakie otrzymują nasi uczniowie kończący ten etap edukacyjny oraz bardzo wysoki procent absolwentów zasilających szeregi najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Koninie i nie tylko. Odnosimy sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Mamy na swoim koncie laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych (z matematyki, języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki) i literackich. Zdobywamy trofea na turniejach i zawodach sportowych na poziomie województwa, zarówno w sportach drużynowych, jak i indywidualnych.

BAZA
W budynku gimnazjum znajdują się, oprócz sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią oraz świetlica. Aktualnie szkoła organizuje pracownie przedmiotowe (biologiczno – chemiczną, matematyczną, fizyczną, historyczno – geograficzną, artystyczną, języka polskiego oraz pracownie językowe: j. angielskiego i j. niemieckiego). Ponadto do dyspozycji uczniów są: stołówka, sala gimnastyczna z siłownią i salą aerobową, kompleks boisk tartanowych do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz bieżnia i skocznia w dal. Szkoła jest bezpieczna dla ucznia – posiada monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku, który wspomaga pracę nauczycieli dyżurujących podczas przerw między lekcjami.

ROZWIĄZANIA NOWATORSKIE I INNOWACYJNE
Starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, pragniemy dawać naszym podopiecznym możliwość wielokierunkowego rozwoju. Stąd inicjatywa utworzenia oddziałów kierunkowych, dających młodzieży możliwość rozwijania różnych talentów i zainteresowań. Od 1 września 2013 r. działa u nas oddział sportowy, w którym uczniowie realizują sportowe pasje. 1 września 2015 r. powstała klasa filmowa, oferująca uczniom pogłębienie wiedzy z zakresu historii i teorii kina oraz stwarzająca możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie produkcji filmowej. W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonował w gimnazjum oddział integracyjny, dający szansę wspólnej edukacji młodzieży pełnosprawnej z rówieśnikami niepełnosprawnymi.

W przyszłości zamierzamy utworzyć klasę językową, oferującą naukę trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego. Od września 2015 r. działa kółko języka rosyjskiego. Nowatorskim rozwiązaniem jest wprowadzenie w 2015 r. do naszego gimnazjum edukacji prawnej. Uczniowie wszystkich klas podczas zajęć z prawnikami z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny prawa, co - mamy nadzieję - przyczyni się do wzrostu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

WOLONTARIAT
Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie udziela się charytatywnie. Praca w wolontariacie otwiera uczniów na innych, uwrażliwia na problemy drugiego człowieka i potrzeby zwierząt oraz kształtuje osobowość.

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
Uczniowie uzdolnieni muzycznie rozwijają swoje talenty w zespole wokalnym, uświetniającym swoimi występami różne uroczystości szkolne i pozaszkolne.

W naszym gimnazjum przez wiele lat działały również zespoły redakcyjne, których zadaniem było przyglądanie się rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, przedstawianie faktów, jak też dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na łamach szkolnej prasy. Owoce ich pracy to liczne numery gazetek szkolnych „Gimnazjon” i „Boso przez szkołę”, zasilające zasoby biblioteki gimnazjum.

Od wielu lat organizujemy przedstawienia profilaktyczne, koncerty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzamy lokalne redakcje, galerie sztuki, muzea, kina i teatry. Wyjeżdżamy na wycieczki krajowe i zagraniczne. Utrzymujemy kontakty ze środowiskiem akademickim – uczestniczyliśmy w zajęciach ze studentami UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu. Współpracujemy też z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, dzięki której możliwa jest realizacja edukacji prawnej w szkole, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz z innymi instytucjami wspierającymi nas w pracy dydaktycznej.

Pomagamy uczniom szczególnie uzdolnionym, stwarzając optymalne warunki do rozwoju ich talentów i pasji. Uczniowie realizują indywidualny tok nauki według indywidualnych programów nauki z przedmiotów, z których poziom wiedzy i umiejętności wykraczają poza ramy podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego.

WSPARCIE
Placówka oferuje również pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz mającymi problemy z zachowaniem. W ramach pomocy organizowane są liczne zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i socjoterapeutyczne. Od 2003 r. zatrudniamy w pełnym wymiarze pedagoga szkolnego, a od kilku lat młodzież ma też opiekę logopedyczną. Ponadto współpracujemy ściśle ze specjalistami z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koninie.

IMPREZY I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Gimnazjum w Starym Mieście jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, które co roku integrują rodziców, uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i samorządowców z terenu całej gminy. Należą do nich: wymiana młodzieży w ramach współpracy polsko – niemieckiej, Gminny Sprawdzian Ortograficzny „Gżegżółka”, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „Follow the music”, Dzień Nauki – Dzień Patrona oraz kiermasz przedświąteczny.

Mając na uwadze liczne zadania, jakie spoczywają na szkole publicznej z zakresu edukacji, wychowania i opieki, i chcąc zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów, współpracujemy na bieżąco z licznymi organizacjami i instytucjami, w tym m.in. z Komendą Miejską Policji w Koninie, Amnesty International, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Sądem Rejonowym w Koninie oraz lokalnymi mediami.

ATMOSFERA
Życzliwość nauczycieli, otwartych na wyzwania edukacji XXI wieku, przyjazny uczniowi personel obsługi administracyjno - gospodarczej, nowoczesne zarządzanie szkołą sprawiają, że Gimnazjum w Starym Mieście spełnia oczekiwania i aspiracje uczniów oraz ich rodziców. Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów buduje atmosferę sprzyjającą uczeniu się oraz nawiązywaniu bliskich relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.


Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy Obrazy

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl