Kolejny uniwersytecki sukces uczniów klasy VII d

Kolorowy  Uniwersytet, Uniwersytet Medyczny a teraz Uniwersytet Dzieci! Kolejna szansa, kolejne możliwości, nowe doświadczenia i osiągnięcia. I choć życie studenckie nie jest im obce, cały rok ze zdwojoną siłą pracowali, by zrealizować projekt Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmieniać świat? zorganizowany przez Uniwersytet Dzieci w roku akademickim 2020/2021.

Podczas realizacji projektu uczniowie analizowali takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwinęli wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie kształcili postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne

W czasie projektu wychowawca wraz z klasą zrealizowali cykl 8 zajęć w ramach godzin wychowawczych, spełniających założenia podstawy programowej. Podczas kreatywnych warsztatów uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne i obywatelskie, a także wrażliwość na wartości oraz zaangażowanie w aktywne i twórcze budowanie życia społecznego.

Lista zajęć/warsztatów obejmowała następującą tematykę:

  1. Czym jest empatia?
  2. Co to znaczy być odpowiedzialnym?
  3. Jak świadomie podejmować decyzje?
  4. Jak stworzyć przepis na tolerancję?
  5. Ile kultur zmieści się w jednym mieście?
  6. Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?
  7. Czy wolontariat może być kluczem do sukcesu?
  8. Na czym polega budżet obywatelski?

Możliwość kształcenia kompetencji kluczowych podczas realizacji projektu nauczyła uczniów umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. Umiejętności w zakresie kompetencji obywatelskich obejmowały naukę zdolności do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. Ponadto, warsztaty w projekcie kształtowały umiejętność poszanowania praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznania i zrozumienia różnic w systemach wartości np. różnych religii czy grup etnicznych. Młodzi studenci podczas projektu „budowali” solidne fundamenty w kształtowaniu pozytywnej postawy obywatelskiej.

Realizacja projektu pozwoliła również wesprzeć uczniów w rozwoju innych istotnych kompetencji, jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy

Prezentacja multimedialna uczniów.

Realizacja projektu Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmieniać świat? przy współpracy z Uniwersytetem Dzieci obudziła w młodych studentach trwały wewnętrzny zapał w żywe zainteresowanie zdobywaną wiedzą. Wspólne odkrywanie tajemnic otaczającego świata, cenne
i bogate doświadczenia wciąż rozbudzą ich pasję, która mam nadzieję uskrzydla rosnące nam młode pokolenie.

Uroczyste wręczenie klasowego dyplomu i indywidualnych certyfikatów dla uczniów  potwierdzających realizację powyższego projektu, odbyło się 7 czerwca 2021r. podczas wycieczki klasowej uczniów. W uroczystości wręczania nagród udział wzięli również Rodzice uczniów.

***

Cieszę się wspólnie Waszymi klasowymi sukcesami! Gratuluję zaangażowania i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu kompetencji społecznych. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza będzie dla Was inspiracją do bycia aktywnym obywatelem.

(kd)

Skip to content