Konkurs „Lektury w kadrze”

Regulamin Konkursu

§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski, Kółko Miłośników Książek i świetlica szkolna.

§ 2. CELE
Głównym celem konkursu jest:
• Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego adaptacją wybranej lektury szkolnej.
• Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
• Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu literackiego.
• Promocja młodych talentów.

§ 3. TEMAT KONKURSU
Temat konkursu brzmi: „LEKTURY W KADRZE”
Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o teksty lektur znajdujących się w podstawie programowej przewidzianej dla gimnazjum.

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA
Praca ma być stworzona przez grupę uczniów danej klasy.

§ 5. PRACA KONKURSOWA
1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD, pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video, którego czas projekcji nie przekracza 10 minut. Dodatkowo dołączają minimum dwa zdjęcia z planu filmowego.
2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej lektury.
3. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym (np. horror, western itp.) oraz technice (np. animacji).
4. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
5. Praca, w postaci płyty DVD, winna być opatrzona tytułem lektury.
9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
10. Uczniowie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu(poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły).

§ 6. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Prace konkursowe należy składać do 8 kwietnia do p. J. Kowalczyk lub p. A. Wiśniewskiej.

§ 7. PRACA JURY KONKURSU
1. Wszystkie zgłoszone do konkursu filmy będą oceniane przez uczniów szkoły w głosowaniu (wcześniej będą one zamieszczone na stronie internetowej szkoły).
2. Filmy będą podlegały również ocenie powołanego wcześniej Jury.
3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.

§ 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie 29 kwietnia 2016 roku.

***

Wyniki konkursu

Filmy biorące udział w szkolnym konkursie „LEKTURY W KADRZE”

„Krzyżacy – wersja dla opornych” – klasa I A

„Harry Potter” – klasa I B

„Balladyna” – klasa II A

„Mały Książę” – klasa II B – NAGRODA JURY

„I nie było już nikogo” – klasa III A – NAGRODA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

„Dziady cz. II” – klasa III S

Skip to content